1.Użytkownik samodzielnie ustala treść ogłoszenia. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym zamieszczonego dzieła.

2.Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której ogłoszenie dotyczy.

3.Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie portalu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu zalogowanemu użytkownikowi wysłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do danego Ogłoszenia.

4.Użytkownik odpowiada w pełni za treść opisu oraz zdjęcia przedmiotu Ogłoszenia i gwarantuje, że jest on zgodny ze stanem faktycznym oraz prawnym, a ich publikacja nie narusza praw osób trzecich,w tym praw autorskich.

5. Treść Ogłoszenia musi w sposób rzetelny i kompletny opisywać przedmiot ogłoszenia oraz nie może wprowadzać w błąd Użytkowników, w szczególności co do właściwości przedmiotu sprzedaży.

6. Użytkownik korzystający z usług portalu zapewnia, że jest uprawniony do korzystania z podawanych, zapisywanych lub publikowanych danych kontaktowych (adres e-mail, numeru telefonu, itp.). Dane kontaktowe podane podczas korzystania z usług serwisu mogą być wykorzystywane do prowadzenia stosownej komunikacji przez serwis Arenasztuki.pl, podmioty powiązane lub zaufanych partnerów biznesowych. Portal zastrzega możliwość prowadzenia komunikacji związanej bezpośrednio ze świadczonymi usługami. Kontakty o charakterze marketingowym odbywają się na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika. Udzieloną zgodę można wycofać lub ograniczyć poprzez żądanie skierowane do serwisu.

7. Dodawanie oraz przeglądanie Ogłoszeń jest bezpłatne.

8. W momencie założenia konta na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zwrotna służąca do aktywacji konta.

9. Utworzenie Konta oraz aktywacja ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi: dostęp do jego Ogłoszeń (np. w celu ich modyfikacji lub zmiany), oraz korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika. Po tej czynności Użytkownik otrzyma wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

10.Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno konto.

11.Niedopuszczalne jest używanie tymczasowych adresów e-mail do tworzenia Konta oraz do zamieszczenia Ogłoszeń.

12.Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji.

13.Emisja ogłoszenia rozpoczyna się po jego aktywacji i trwa 30 dni. Po upływie 14 dni od rozpoczęcia emisji ogłoszenia użytkownik może (z wyłączeniem kategorii, w której Ogłoszenie jest publikowane): nieodpłatnie odświeżyć ogłoszenie, dołączyć lub zmienić zdjęcia przedmiotu oraz zmienić opis, usunąć ogłoszenie. Bez względu na naniesione zmiany emisja Ogłoszenia wygasa po 30 dniach od publikacji.

14. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.

15. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, adresów stron internetowych, numerów telefonów. Adres e-mail, numer telefonu mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach w formularzu konta.

16. Portal nie ingeruje w formę i treść ogłoszeń oraz nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość opisów przedmiotów wystawionych do sprzedażny oraz ich stan prawny.

17. Użytkownik zobowiązany jest do niezamieszczania ogłoszeń z przedmiotami, których obrót narusza obowiązujące w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej przepisy prawa lub narusza prawa osób trzecich
w tym prawa autorskie.

18. Portal nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.

19. Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych dzieł, ich prawdziwość, rzetelność informacji oraz stan prawny podawanych przez Użytkowników, a także za zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

20. Portal ma prawo do usunięcia ogłoszenia lub konta Użytkownika, jeżeli naruszają one w jakikolwiek sposób postanowienia regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

– uznane za obraźliwe,
– posiadające znamiona nieuczciwej konkurencji,
– naruszające prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej osób trzecich,
– wprowadzające w błąd lub szkodzące dobremu imieniu portalu lub/i jego partnerów,
– w przypadku gdy Użytkownik zamieścił przedmiot, którego nie jest twórcą oraz nie posiada praw autorskich do wystawianego przedmiotu,
– jeżeli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem ogłoszenia lub konta mogło dojść do działań niezgodnych z przeznaczeniem serwisu lub do działań niezgodnych z polskim lub unijnym prawem.

21. Portal nie ponosi odpowiedzialności za:

– brak zainteresowania przedmiotem ogłoszenia,
– realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu ogłoszenia,
– brak praw autorskich Użytkowników do przedmiotu sprzedaży,
– niedotrzymanie przez Użytkowników oświadczeń stron transakcji,
– jakość, autentyczność oraz status prawny wystawianych przez Użytkowników przedmiotów sprzedażny,
– działanie systemów teleinformatycznych niezależnych od portalu.

22. Portal zastrzega sobie możliwość nanoszenia zmian w Regulaminie. O ewentualnych zmianach Użytkownicy będą powiadamiani drogą elektroniczną na wskazane podczas rejestracji konta e-mail lub poprzez wewnętrzną informację wysyłaną na Konto Użytkownika na Portalu Arenasztuki.pl.

ArenaSztuki.pl to bezpłatny portal ogłoszeniowy z rożnymi  kategoriami  artystycznymi. Znajdziesz tu ciekawe i niepowtarzalne ogłoszenia Twórców oraz w prosty i szybki sposób skontaktujesz się z Ogłoszeniodawcą.

Jeżeli chcesz sprzedać swoją pracę – w prosty sposób dodasz bezpłatne ogłoszenie. Jeżeli chcesz kupić – znajdziesz tutaj niepowtarzalne i nietuzinkowe prace.

Back to top
Close Offcanvas Sidebar